Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η προσαρμογή των σχολικών εγχειριδίων για όλα τα μαθήματα των τάξεων της Α’ και Β’ του Δημοτικού, ώστε να καταστούν προσβάσιμα από μαθητές με διάφορες αναπηρίες.

Το Έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΡ. 70της ΕΥΔ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»,στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013),στον Άξονα Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος: “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

Πράξη: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες – Οριζόντια Πράξη» MIS 299743 και κωδικό ΣAE 2010ΣΕ84580212.

Το Έργο αποτελείται από τα ακόλουθα υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Διοίκηση και Διαχείριση της Πράξης, επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση και αξιολόγηση
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Διανομή εκπαιδευτικού υλικού στις μονάδες Ειδικής Αγωγής
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και Συμβούλων Ειδικής Αγωγής στo νέο προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Εξωτερική Αξιολόγηση
ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Προμήθεια προσβάσιμου εποπτικού υλικού και ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για την ελληνική γραφή στον κώδικα Braille
ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Προμήθεια ειδικού λογισμικού (πλατφόρμες) για την προσβασιμότητα ψηφιακού περιεχομένου από μαθητές με αναπηρίες
ΥΠΟΕΡΓΟ 8: Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής
ΥΠΟΕΡΓΟ 9: Προσαρμογή εκπαιδευτικού περιεχομένου και ανάπτυξη ψηφιακού υλικού προσβάσιμου από μαθητές με ελαφριά και μέτρια νοητική υστέρηση και προβλήματα κινητικότητας
ΥΠΟΕΡΓΟ 10: Ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού και προσαρμογή εκπαιδευτικού περιεχομένου για μαθητές με αυτισμό και για μαθητές με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης

Το εκπαιδευτικό υλικό θα αναπτυχθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας και ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης στην οποία απευθύνεται, θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη ψηφιακή τεχνολογία που το καθιστά πλήρως προσβάσιμο. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του Έργου προβλέπεται και η προμήθεια ειδικού λογισμικού (πλατφόρμα/ες) που θα χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή και ενσωμάτωση εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ψηφιακά περιβάλλοντα προσβάσιμα από μαθητές που έχουν συγκεκριμένες αναπηρίες.

Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες που αποσκοπεί στην επαρκέστερη προετοιμασία των μαθητών με αναπηρίες για φοίτηση στο σχολείο. Ειδικότερα για τους μαθητές με προβλήματα όρασης προβλέπεται και η προμήθεια ειδικού εποπτικού υλικού.

Οι ειδικές μαθησιακές ανάγκες που θα καλυφθούν από την υλοποίηση της Πράξης είναι αυτές των μαθητών που παρουσιάζουν:

  • Προβλήματα όρασης

  • Προβλήματα ακοής

  • Κινητικά προβλήματα των άνω άκρων

  • Μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση

  • Αυτισμό

  • Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης

Την οργάνωση και διαχείριση της Πράξης θα αναλάβουν ειδικοί Εμπειρογνώμονες Διαχείρισης του Έργου (Ε.Δ.Ε.) που θα προέλθουν από στελέχη του Ι.Ε.Π. και της εκπαίδευσης και θα διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της Πράξης. Οι Ε.Δ.Ε θα έχουν ως σκοπό να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική υλοποίηση της Πράξης στο σύνολό της και την ουσιαστική εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου των επιμέρους δραστηριοτήτων ώστε να τηρείται το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός.

Οι Ε.Δ.Ε θα συνδράμουν την αρμόδια ομάδα Έργου και το Συντονιστικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. στην εποπτεία και την αποτελεσματική και ποιοτική εφαρμογή της πράξης εισηγούμενοι τις στρατηγικές που θα ακολουθούνται, τη μεθοδολογία υλοποίησης και τις επιμέρους αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν.