Βασικά παραδοτέα:

 1. Διοίκηση και Διαχείριση της Πράξης, επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση και αξιολόγηση
ΔΡΑΣΗ 1.1. Οργάνωση, Διοίκηση και Διαχείριση της Πράξης
 1. Οδηγός εφαρμογής της Πράξης
 1. Τριμηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις ενεργειών συντονισμού
 1. Μητρώο Αξιολογητών και αρχείο των Επιτροπών Αξιολόγησης
 1. Μητρώο Επιμορφωτών και αρχείο επιμορφωτών
 1. Κατάλογοι προορισμών για τη διανομή του υλικού
 1. Σχέδια προκηρύξεων διαγωνισμών
 1. Σχέδια προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 1. Εξαμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης προόδου, αποτελεσμάτων και ελέγχου της υλοποίησης της Πράξης
 1. Έκτακτα ενημερωτικά δελτία παρακολούθησης προόδου της Πράξης (όταν ζητούνται)
 1. Ηλεκτρονικό αρχείο Πράξης (προσκλήσεις, πρότυπα έντυπα – έγγραφα, εισηγήσεις, κ.λπ.).
 1. Φυσικό αρχείο Πράξης (φάκελοι φυσικού αντικειμένου, αρχείο διοικητικών πράξεων, παρουσιολόγια, πρωτόκολλα παραλαβής, παραστατικά μετακινήσεων κ.λπ)
ΔΡΑΣΗ 1.2. Ανάπτυξη προδιαγραφών προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού, επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση και εσωτερική αξιολόγηση
 1. Αρχείο εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων ή άλλων σχετικών δράσεων.
 1. Μελέτη αξιοποίησης υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 1. Προδιαγραφές εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού και λογισμικού για κάθε κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
 1. Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού για κάθε κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
 1. Προγράμματα σπουδών επιμόρφωσης και επιμορφωτικό υλικό
 1. Σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης (μεθοδολογία, εργαλεία και μέσα)
 1. Ενδιάμεσες εκθέσεις αξιολόγησης
 1. Τελική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης
ΔΡΑΣΗ 1.3. Αξιολόγηση και πιστοποίηση προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
 1. Αρχικές, ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού και λογισμικού
ΔΡΑΣΗ 1.4. Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από αμβλύωπες μαθητές
Α΄ Δημοτικού (2 μεγέθη γραμματοσειρών)
 1. Γλώσσα Α΄ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή (2 τεύχη) ,Τετράδιο Εργασιών (2 τεύχη)
 1. Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή (2 τεύχη) ,Τετράδιο Εργασιών (4 τεύχη)
 1. Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών
 1. Ανθολόγιο Α΄ & Β’ Δημοτικού
 1. Εικονογραφημένο Λεξικό Α΄ & Β’ & Γ’ Δημοτικού
Β΄ Δημοτικού (2 μεγέθη γραμματοσειρών)
 1. Γλώσσα Β΄ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή (3 τεύχη), Τετράδιο Εργασιών (2 τεύχη)
 1. Μαθηματικά Β ΄ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή (2 τεύχη), Τετράδιο Εργασιών (4 τεύχη)
 1. 3. Μελέτη Περιβάλλοντος Β ΄ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών
ΔΡΑΣΗ 1.5. Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από τυφλούς μαθητές
Α΄ Δημοτικού
 1. Γλώσσα Α΄ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή (2 τεύχη) ,Τετράδιο Εργασιών (2 τεύχη)
 1. Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού , Βιβλίο Μαθητή (2 τεύχη) ,Τετράδιο Εργασιών (4 τεύχη)
 1. Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών
 1. Ανθολόγιο Α΄ & Β’ Δημοτικού
 1. Εικονογραφημένο Λεξικό Α΄ & Β’ & Γ’ Δημοτικού
Β΄ Δημοτικού
 1. Γλώσσα Β΄ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή (2 τεύχη), Τετράδιο Εργασιών (2 τεύχη)
 1. Μαθηματικά Β ΄ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή (2 τεύχη), Τετράδιο Εργασιών (4 τεύχη)
 1. 3. Μελέτη Περιβάλλοντος Β ΄ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών
Δράση 1.6. Τεχνική και διοικητική υποστήριξη
 1. Δημιουργία και διαρκής ενημέρωση ηλεκτρονικού κόμβου πληροφόρησης των εμπλεκομένων και των ενδιαφερόμενων
 1. Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στη διαδικτυακή πύλη του Π.Ι.
 1. Δημιουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών υποστήριξης της παρακολούθησης της Πράξης
 1. Εξαμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης