Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, θα υλοποιήσει την Πράξη «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313.


Αντικείμενο του Έργου «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με τριετή ορίζοντα υλοποίησης, αποτελεί η ανάπτυξη  Προσβάσιμου  -για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Επιπλέον, μπορεί να γίνει εφαρμογή και χρήση του συγκεκριμένου υλικού από μαθητές των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στη Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση.  

Το Έργο απευθύνεται σε μαθητές που παρουσιάζουν τις εξής ειδικές μαθησιακές ανάγκες:

 • Προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες)
 • Προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι)
 • Κινητικά προβλήματα
 • Μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία
 • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης

Το εκπαιδευτικό υλικό θα αναπτυχθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης στην οποία αποσκοπεί, ενώ η χρήση κατάλληλης ψηφιακής τεχνολογίας θα διασφαλίζει την πλήρη προσβασιμότητά του. Παράλληλα, το Έργο περιλαμβάνει ακόμη την ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού με κύριους αποδέκτες τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς αλλά και γενικότερα την εκπαιδευτική πρακτική.   

 Ειδικότερα, κύριες δράσεις του Έργου είναι οι ακόλουθες:

 1. Αξιοποίηση της εμπειρίας από τη χρήση του υπάρχοντος Προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού με σκοπό την όσο το δυνατόν αποτελεσματική ανάπτυξη του νέου.
 2. Ανάπτυξη (με προμήθεια ή και παραγωγή) προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τις τάξεις Γ΄-ΣΤ΄ Δημοτικού για μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένου και του Νηπιαγωγείου.
 3. Ανάπτυξη εργαλείων για την παιδαγωγική αξιολόγηση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς αναφορικά με τη σύνταξη του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΕΠ).
 4. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής.
 5. Δημιουργία και εφαρμογή συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης.
 6. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την αποδοχή της αναπηρίας και της διαφορετικότητας και την ανάπτυξη σχολικής ενταξιακής κουλτούρας,
 7. Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας.

Το παρόν συγχρηματοδοτούμενο Έργο αποτελεί συνέχεια του γνωστού επιτυχημένου «Προσβάσιμου» (Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες) (https://prosvasimo.iep.edu.gr/el/), με το οποίο  επιτεύχθηκε η  προσαρμογή των σχολικών βιβλίων για όλα τα μαθήματα των τάξεων της Α΄ και Β΄ Δημοτικού, προκειμένου να καταστούν αυτά προσβάσιμα από μαθητές με διάφορες αναπηρίες.

Την Οργάνωση, Διοίκηση και Διαχείριση της Πράξης θα αναλάβουν ειδικοί Εμπειρογνώμονες/Επιστήμονες, οι οποίοι, προερχόμενοι από στελέχη του Ι.Ε.Π. και της εκπαίδευσης και διαθέτοντας εμπειρία και τεχνογνωσία συναφή με το αντικείμενο της Πράξης, αποσκοπούν με το έργο τους στην απρόσκοπτη και αποτελεσματική υλοποίηση όλης της Πράξης, με τήρηση του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, εισηγούμενοι τις ακολουθούμενες στρατηγικές και τη μεθοδολογία υλοποίησης.

Η επιλογή των ειδικών  Εμπειρογνωμόνων/Επιστημόνων για την υλοποίηση όλων των πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Επιστημονική, Οργανωτική, Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη» της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» θα γίνει μέσα από τους εγγεγραμμένους για παροχή έργου στο -υπό δημιουργία- Μητρώο(η με αρ. πρωτ. 9791/23-12-2016 σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π.).


Το Έργο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» υλοποιείται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ 24 του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020  (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ), συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Πράξη: «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Οριζόντια Πράξη» MIS 5001313 και κωδικό ΣAE 2016ΣΕ34510090.

Το Έργο αποτελείται από τα ακόλουθα υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Επιστημονική, οργανωτική, διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη της Πράξης
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προσβάσιμο υλικό για μαθητές με νοητική αναπηρία για την Γ’ Δημοτικού
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Προσβάσιμο υλικό για μαθητές με νοητική αναπηρία για την Δ’ Δημοτικού
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Προσβάσιμο υλικό για μαθητές με κινητική αναπηρία
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για  μαθητές με προβλήματα όρασης
ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από μαθητές με προβλήματα ακοής για την διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως πρώτη γλώσσα για την Γ’ και Δ’ τάξη του Δημοτικού
ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Ανάπτυξη προσβάσιμου ακουστικού υλικού για μαθητές με δυσκολίες πρόσβασης στο οπτικό έντυπο υλικό (προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες κλπ)
ΥΠΟΕΡΓΟ 8: Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής  με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Γ’ Δημοτικού.
ΥΠΟΕΡΓΟ 9: Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής  με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Δ’ Δημοτικού
ΥΠΟΕΡΓΟ 10: Ανάπτυξη καθολικά σχεδιασμένου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθηματικά της Ε' τάξης  Δημοτικού, για μαθητές γενικής και ειδικής εκπαίδευσης
ΥΠΟΕΡΓΟ 11: Εξωτερική Αξιολόγηση
ΥΠΟΕΡΓΟ 12: Διανομή εκπαιδευτικού υλικού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)
ΥΠΟΕΡΓΟ 13: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός