ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 (Πίνακας  I)

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Επιστημονική, Οργανωτική, Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη της Πράξης

 • Διερεύνηση της εκπαιδευτικής χρήσης και καταγραφή υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που δεν έχει καταγραφεί
 • Ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού
 • Εσωτερική Αξιολόγηση
 • Μελέτες Παρακολούθησης της Εφαρμογής και Βέλτιστης Αξιοποίησης του Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού του έργου
 • Εκπαιδευτικό υλικό για την ευαισθητοποίηση σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας καθώς και για την ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο
 • Εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης για μαθητές με αναπηρία
 • Εικονογραφικό Εννοιολογικό Λεξικό για τη διδασκαλία βασικών εννοιών και θεματικών που διδάσκονται στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό για μαθητές με αναπηρία και δυσκολίες κατανόησης
 • Οδηγός εκπαίδευσης για μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Καλές Πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη
 • Έντυπο και ψηφιακό υλικό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για μαθητές με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης -Καλές Πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη
 • Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού και ενίσχυση ευέλικτων στρατηγικών αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς και της μάθησης στο μάθημα της Γλώσσας στο γενικό Δημοτικό σχολείο (στη βάση του Καθολικού Σχεδιασμού Μάθησης)
 • Προσβάσιμο υλικό για μαθητές με κινητική αναπηρία
 • Εικαστικό Εκπαιδευτικό Υλικό για μαθητές με αναπηρία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ανάπτυξη καθολικά σχεδιασμένου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τα Μαθηματικά της Ε΄τάξης Δημοτικού, για μαθητές γενικής και ειδικής εκπαίδευσης
 • Ανάπτυξη εργαλείων για την παιδαγωγική αξιολόγηση
 • Ανάπτυξη υλικού για την εκπαίδευση στην ανάγνωση και γραφή της Braille
 • Αγωγή Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης τυφλών μαθητών
 • Ανάπτυξη απτικής νοηματικής επικοινωνίας για μαθητές με τύφλωση και πολλαπλές αναπηρίες και τυφλοκώφωση
 • Διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτης γλώσσας για τη Γ΄ τάξη Δημοτικού
 • Διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτης γλώσσας για τη Δ΄ τάξη Δημοτικού

 

                       ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ  2-10 (Πίνακας  II)

ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Προσβάσιμο υλικό για μαθητές με νοητική αναπηρία (Γ’ τάξη Δημοτικού)

ΥΠΟΕΡΓΟ 3

Προσβάσιμο υλικό για μαθητές με νοητική αναπηρία (Δ’ τάξη Δημοτικού)

ΥΠΟΕΡΓΟ 4

Προσβάσιμο υλικό για μαθητές με κινητική αναπηρία

ΥΠΟΕΡΓΟ 5

Προσβάσιμο υλικό για μαθητές με προβλήματα όρασης

ΥΠΟΕΡΓΟ 6

Προσβάσιμο ψηφιακό υλικό για μαθητές με προβλήματα ακοής (Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ως πρώτη γλώσσα για τη Γ΄και Δ΄τάξη Δημοτικού)

ΥΠΟΕΡΓΟ 7

Προσβάσιμο υλικό για μαθητές με δυσκολίες πρόσβασης στο οπτικό έντυπο υλικό

ΥΠΟΕΡΓΟ 8

Προσβάσιμο υλικό για μαθητές με προβλήματα ακοής για τη Γ΄τάξη Δημοτικού

ΥΠΟΕΡΓΟ 9

Προσβάσιμο υλικό για μαθητές με προβλήματα ακοής για τη Δ΄τάξη Δημοτικού

ΥΠΟΕΡΓΟ 10

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου και εφαρμογής για τα Μαθηματικά της Ε΄ τάξης Δημοτικού για όλους τους μαθητές γενικής και ειδικής εκπαίδευσης