Όροι Χρήσης

O παρών ιστότοπος  ανήκει στο I.E.Π.. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του ιστότοπου από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των κειμένων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο ιστότοπο. Συνεπώς, ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστότοπου. Ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών του ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων όρων χρήσης.

Άδεια Χρήσης: Τον ιστότοπο διαχειρίζεται το Ι.Ε.Π. ως πηγή πληροφοριών που εξυπηρετεί ενημερωτικούς, ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς που συνδέονται με οικονομικό κέρδος. Η πρόσβαση σε οποιοδήποτε στοιχείο του ιστότοπου και στις εκάστοτε παρεχόμενες μέσω αυτού δυνατότητες, καθώς και η εκτύπωση, η αντιγραφή και η αποθήκευση (download) του περιεχομένου του επιτρέπεται μόνον όταν αυτή εξυπηρετεί ενημερωτικούς, ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς και εφόσον αναφέρεται πάντοτε ως πηγή του περιεχομένου ο ιστότοπος του Ι.Ε.Π. και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Ι.Ε.Π.. Oι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κλπ.) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στην σχετική ένδειξη του ιστότοπου).

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας: Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Ι.Ε.Π. και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο ιστότοπο ανήκουν στο Ι..Ε.Π. ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στον ιστότοπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Ευθύνη Xρήστη: Ο χρήστης του ιστότοπου ή/και των υπηρεσιών του ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί το Ι.Ε.Π., η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του, καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργειά του. Ο χρήστης του ιστότοπου δίνει τη συγκατάθεσή του στο Ι.Ε.Π. για την επεξεργασία, στο πλαίσιο των σκοπών του, των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία ο ίδιος ο χρήστης αποστέλλει στο φορέα ή μέσω του ιστότοπου. Ο χρήστης οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.