Μαθαίνω τα Νοήματα

Μαθαίνω τα Νοήματα
Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γώσσας - Για μαθητές στο Νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού

Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη: Προβλήματα Ακοής

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του λογισμικού έχει οργανωθεί σε πέντε κεφάλαια ως εξής: Α-Βασικά Νοήματα, Β-Σύνθετα Νοήματα, Γ-Συνώνυμα-Αντώνυμα, Δ-Ομάδες Λεξιλογίου, Ε-Το Δακτυλικό Αλφάβητο.  Κάθε κεφάλαιο απαρτίζεται από εκπαιδευτικές ενότητες που με τη σειρά τους δομούνται σε υποενότητες που περιέχουν κύκλους μαθημάτων με στόχο αφενός την πληρέστερη παρουσίαση και αφετέρου την κατανόηση και δυναμική χρήση από μέρους του μαθητή του εκάστοτε διδακτικού αντικειμένου. Η οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού αποσκοπεί στην αποκωδικοποίηση των μηχανισμών που χρησιμοποιεί η ΕΝΓ για να συνθέτει νοήματα, παράλληλα με την εκμάθηση ενός σημαντικού αριθμού νοημάτων, αντιπροσωπευτικού για το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών.  Κάθε μάθημα πραγματεύεται ένα συγκεκριμένο στοιχείο της δομής του λεξιλογίου της ΕΝΓ. Για την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου, κάθε μάθημα συνδυάζει την παρουσίαση της θεωρίας με την παράθεση σχετικών νοημάτων, ενώ επιτρέπει στον δάσκαλο να επεκτείνει το λεξιλόγιο των μαθητών με επιπλέον, σχετικά με το διδακτικό αντικείμενο, νοήματα. Όσον αφορά τα νοήματα που παρέχονται, αντιστοιχούν, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, σε έννοιες που απαντώνται και στο λημματολόγιο του μαθήματος Γλώσσας αυτής της βαθμίδας της Γενικής Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που η παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ΕΝΓ επιβάλλει την χρήση νοημάτων που δεν βρίσκουν αντίστοιχο σε αυτόν τον κατάλογο. Ως ενδεικτικό παράδειγμα της οργάνωσης των περιεχομένων του λογισμικού «Μαθαίνω τα Νοήματα», το κεφάλαιο Α-Βασικά Νοήματα απαρτίζεται από τις ενότητες ‘Βασικές Χειρομορφές’, ‘Βασικές Κινήσεις Σχηματισμού Νοήματος’, ‘Βασικές Θέσεις Σχηματισμού Νοήματος’, ‘Βασικοί Προσανατολισμοί Παλάμης’ και ‘Μη Χειροκινησιακά Χαρακτηριστικά (εκτός χεριών)’.

Μαθαίνω τα Νοήματα (CD-ROM)

Μαθαίνω τα Νοήματα  (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ)

Μαθαίνω τα Νοήματα (ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

Μαθαίνω τα Νοήματα (ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

 

Οδηγίες:

Για να διαβάσετε το cd-rom θα πρέπει είτε να το 'κάψετε' σε ένα άδειο cd, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή των Windows ή κάποια εξωτερική (π.χ. τo imgburn), είτε να το ανοίξετε, χωρίς εγγραφή σε cd, με κάποιο πρόγραμμα που διαβάζει αρχεία .iso (π.χ. το dtools lite free)

Για τα Windows 7 μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7