Γλώσσα A'-B'-Γ' Γυμνασίου για μαθητές με προβλήματα ακοής

Γλώσσα A'-B'-Γ' Γυμνασίου για μαθητές με προβλήματα ακοής

Γλώσσα / Γενική Αγωγή

Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη: Προβλήματα Ακοής

Στις μέρες μας, οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής, προσφέρουν νέες δυνατότητες Στα πλαίσια της εκπαίδευσης, οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να εμπλουτίσουν και κυρίως να υποστηρίξουν την μαθησιακή διαδικασία. Με βάση τα παραπάνω, σκοπός του παρόντος εκπαιδευτικού λογισμικού είναι η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών για την υποστήριξη της διδασκαλίας της ύλης του μαθήματος. Είναι ιδιαίτερης σημασίας το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε καμία περίπτωση δεν επιδιώκει να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα μέσα διδασκαλίας. Αντίθετα, στοχεύει στον εμπλουτισμό και την υποστήριξή των μέσων αυτών, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ο κρίσιμος ρόλος του καθηγητή. Πιο συγκεκριμένα, η αποκόμιση των ωφελειών από την χρήση του εκπαιδευτικού προγράμματος, προϋποθέτει πως ο δάσκαλος έχει κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας του, ώστε να μπορέσει να το εντάξει αρμονικά, στο υφιστάμενο πρόγραμμα διδασκαλίας. Αναλύοντας το περιεχόμενο του λογιστικού προγράμματος, πρέπει να υπογραμμισθεί πως περιλαμβάνει το σύνολο της ύλης του σχολικού εγχειριδίου, ενώ παράλληλα ακολουθεί και την ίδια δομή. Ως αποτέλεσμα, διευκολύνονται τόσο οι μαθητές, όσο και ο καθηγητής, καθώς η αξιοποίηση του λογισμικού προγράμματος μπορεί να επιτυγχάνεται παράλληλα με την παραδοσιακή διαδικασία εκπαίδευσης μέσα στην τάξη, βελτιώνοντας της ποιότητα της εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση το λογισμικό πρόγραμμα εκτός από μέρος του ημερησίου προγράμματος, μπορεί και να αξιοποιηθεί από τους μαθητές ως βασικό εργαλείο για την επανάληψη της διδακτέας ύλης.

Γλώσσα Α'-Β-Γ' Γυμνασίου για μαθητές με προβλήματα ακοής (CD-ROM)

Γλώσσα Α'-Β'-Γ' Γυμνασίου για μαθητές με προβλήματα ακοής (ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ)

Γλώσσα Α'-Β'-Γ' Γυμνασίου για μαθητές με προβλήματα ακοής (ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ)


Γλώσσα Α'-Β'-Γ' Γυμνασίου για μαθητές με προβλήματα ακοής

Οδηγίες:

Για να διαβάσετε το cd-rom θα πρέπει είτε να το 'κάψετε' σε ένα άδειο cd, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή των Windows ή κάποια εξωτερική (π.χ. τo imgburn), είτε να το ανοίξετε, χωρίς εγγραφή σε cd, με κάποιο πρόγραμμα που διαβάζει αρχεία .iso (π.χ. το dtools lite free)

Για τα Windows 7 μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7