1. Οι αρχές της παρούσας Σύμβασης είναι:

α. ο σεβασμός της εγγενούς αξιοπρέπειας, της ατομικής αυτονομίας, συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας ατομικών επιλογών και της ανεξαρτησίας των ατόμων,

β. η μη διάκριση,

γ. η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία,

δ. Ο σεβασμός της διαφοράς και η αποδοχή των ατόμων με αναπηρίες, ως τμήματος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της ανθρωπότητας,

ε. η ισότητα ευκαιριών

στ. η προσβασιμότητα

ζ. η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών

η. ο σεβασμός των εξελισσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με αναπηρίες και ο σεβασμός του δικαιώματος των παιδιών με αναπηρίες να διατηρήσουν την ταυτότητά τους.

Προηγούμενο: Άρθρο 2

Επόμενο: Άρθρο 4