Προοίμιο
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Ορισμοί
Άρθρο 3 Γενικές Αρχές
Άρθρο 4 Γενικές Υποχρεώσεις
Άρθρο 5 Ισότητα και Μη-Διάκριση
Άρθρο 6 Γυναίκες με Αναπηρία
Άρθρο 7 Παιδιά με Αναπηρία
Άρθρο 8 Ευαισθητοποίηση
Άρθρο 9 Προσβασιμότητα
Άρθρο 10 Δικαίωμα στη ζωή
Άρθρο 11 Καταστάσεις κινδύνου και ανθρωπιστικών κρίσεων
Άρθρο 12 Ισότητα ενώπιον του νόμου
Άρθρο 13 Πρόσβαση στη δικαιοσύνη
Άρθρο 14 Ελευθερία και ασφάλεια του ατόμου
Άρθρο 15 Απαλλαγή από βασανιστήρια ή σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία
Άρθρο 16 Απαλλαγή από την εκμετάλλευση, τη βία και την κακομεταχείριση
Άρθρο 17 Προστασία της ακεραιότητας του ατόμου
Άρθρο 18 Ελευθερία μετακίνησης και ιθαγένειας
Άρθρο 19 Ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη στην κοινωνία
Άρθρο 20 Κινητικότητα του ατόμου
Άρθρο 21 Ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης και πρόσβαση στην πληροφορία
Άρθρο 22 Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής
Άρθρο 23 Σεβασμός της κατοικίας και της οικογένειας
Άρθρο 24 Εκπαίδευση
Άρθρο 25 Υγεία
Άρθρο 26 Αποκατάσταση και επανάκτηση
Άρθρο 27 Εργασία και Απασχόληση
Άρθρο 28 Ανεκτό βιοτικό επίπεδο και κοινωνική προστασία
Άρθρο 29 Συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή
Άρθρο 30 Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την αναψυχή, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό
Άρθρο 31 Στατιστικές και συγκέντρωση δεδομένων
Άρθρο 32 Διεθνής Συνεργασία
Άρθρο 33 Εθνική εφαρμογή και παρακολούθηση
Άρθρο 34 Επιτροπή για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες
Άρθρο 35 Εκθέσεις από τα Συμβαλλόμενα Κράτη
Άρθρο 36 Εξέταση των εκθέσεων
Άρθρο 37 Συνεργασία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Κρατών και της Επιτροπής
Άρθρο 38 Σχέση της Επιτροπής με άλλους φορείς
Άρθρο 39 Έκθεση της Επιτροπής
Άρθρο 40 Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Κρατών
Άρθρο 41 Θεματοφύλακας
Άρθρο 42 Υπογραφή
Άρθρο 43 Συγκατάθεση για δέσμευση
Άρθρο 44 Περιφερειακοί οργανισμοί ενοποίησης
Άρθρο 45 Έναρξη ισχύος
Άρθρο 46 Επιφυλάξεις
Άρθρο 47 Τροποποιήσεις
Άρθρο 48 Καταγγελία
Άρθρο 49 Προσιτή μορφή
Άρθρο 50 Αυθεντικά κείμενα